Zakres usług

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów w obrocie prawnym, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie pism przedsądowych i sądowych, windykowanie należności, występowanie przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, a także reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Specjalizujemy się w szczególności w:

  • prawie cywilnym (dochodzenie należności, opracowywanie i opiniowanie umów, zasiedzenia nieruchomości, znoszenie współwłasności, odszkodowania, zastępstwo procesowe),
  • prawie gospodarczym (obsługa prawna przedsiębiorców, problematyka spółek handlowych, pomoc prawna w negocjacjach handlowych, zastępstwo procesowe),
  • prawie zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiającego (konsultacje, przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia w tym: wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybór oferty, przygotowanie pism i wezwań w toku postępowania, wykonywanie czynności w toku postępowania w imieniu zamawiającego), jak i po stronie wykonawcy (ocena prawidłowości złożonej oferty pod kątem prawa zamówień publicznych, reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi),
  • prawie administracyjnym i podatkowym (reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym administracji podatkowej).